Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2022/2023

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2022/2023 to projekt skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Wsparciem stypendialnym w tym roku szkolnym została również druga uczennica naszej szkoły - Patrycja Sadowska z klasy VIII b.

Uczennica realizowała projekt z chemii pt. AZOTAN - NIEWIDOCZNE ZAGROŻENIE W WODZIE PITNEJ I ŻYWNOŚCI. W ramach wsparcia finansowego, Patrycja do swojej pracy zakupiła sprzęt do badania zawartości azotanów w produktach spożywczych, dzięki któremu sprawdzała, czy zakupione w różnych miejscach owoce i warzywa zawierają odpowiednie ilości soli azotowych, które niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto przygotowała ulotkę informacyjną dla uczniów i ich rodziców o szkodliwości tych związków. Wyniki badań, opracowania i wnioski z przeprowadzonych analiz zostały zaprezentowane na forum klasy .

Stypendium przyznane zostało na okres 8 miesięcy (od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.) w wysokości ok. 6000,00 zł dla każdego stypendysty i stypendystki.

Realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w realizacji projektu w roku szkolnym 2023/2024 i osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odsyłam na stronę https://stypendia.oeiizk.waw.pl/


Antonina Pijarska, uczennica klasy VIII B, przez kilka ostatnich miesięcy realizowała projekt z biologii w ramach programu MAZOWIECKI PROGRAM STYPEDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA.

,,Wiem co jem - świadomie wybieram zdrowie,, - taki tytuł nadała Tosia swojej pracy projektowej. W tym celu uczennica kilkukrotnie konsultowała sie z dietetykiem, opracowała ankietę, w której badała nawyki żywieniowe uczniów oraz przygotowała pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych w postaci piramidy zdrowego żywienia. Wyniki badań, opracowania i wnioski z przeprowadzonych analiz zostały zaprezentowane na forum klasy .

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w realizacji projektu w roku szkolnym 2023/2024 i osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odsyłam na stronę https://www.mojestypendium.pl

Opiekun stypendystek- Monika Rdzanek