Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze

Bielicha ul. Przytycka 184 

26-600 Radom

tel. 48 3778025

Inspektor Ochrony Danych:

Bartłomiej Kida

https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

spbielicha@spbielicha.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 

1)       administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze,  ul. Bielicha 38A, 26-600 Radom

 

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3)       dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

 

4)       każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

 

5)       każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

6)       podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

 

7)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

 

8)       dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

 

9)       dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.